zhan.jpg (12989字节)

《唐摹万岁通天帖》王 荟:《疖肿》、《翁尊体》[上]
释文:臣十代叔祖晋侍中卫将军荟书
荟顿首□□□□,
为念。吾疖肿□□,
甚无赖,力不□,□
顿首。
翁尊体安和,伏
慰侍省,小儿并
健。适遣信集泽。
□邨,自当令卿知
吾言之不虚
也。郭桂阳已至,
将甲甚精。唯王